Všetko o poruchách osobnosti: Schizoidná porucha osobnosti #1

Poruchy osobnosti – úvod

Poruchy osobnosti sú definované ako trieda duševných ochorení, pre ktoré je charakteristické trvalé a maladaptívne správanie, kognície a vnútorné prežívanie, ktoré sú pre jednotlivca často stresujúce. DSM-V uvádza 10 porúch osobnosti v troch „skupinách“. Zhluk A je charakteristický zvláštnym správaním, zhluk B je charakteristický dramatickým, emocionálnym alebo nevyspytateľným správaním a zhluk C je charakteristický úzkostným alebo bojazlivým správaním.

V jednej štúdii, ktorá sa zaoberala výskytom porúch osobnosti vo všeobecnej populácii, sa odhaduje 10 %, a to na základe údajov z troch rôznych krajín (Lezenweger, 2008). Táto hodnota sa líši v závislosti od konkrétnej poruchy. Napriek ich vysokému výskytu v populácii sa o väčšine porúch osobnosti vie málo, a to tak v psychologickej komunite, ako aj v širokej verejnosti.

V tejto sérii článkov sa budeme venovať vždy inej poruche osobnosti. Budú sa zaoberať príznakmi a diagnostickými kritériami, možnými príčinami a možnými spôsobmi liečby uvedenej poruchy. Najprv sa bude skúmať schizoidná porucha osobnosti (klaster A), potom antisociálna porucha osobnosti, po nej hraničná porucha osobnosti, narcistická porucha osobnosti (všetky klaster B) a nakoniec závislá porucha osobnosti (klaster C).

Schizoidná porucha osobnosti

Schizoidná porucha osobnosti sa vyznačuje nezáujmom o socializáciu a vzťahy vo všeobecnosti. Na stanovenie diagnózy schizoidnej poruchy osobnosti musí osoba spĺňať štyri z nasledujúcich kritérií: 1) nemá žiadnu túžbu ani potešenie z blízkych vzťahov, 2) uprednostňuje výlučné činnosti, 3) malý záujem o sexuálne aktivity s inými, 4) malé potešenie z činností, 5) nemá blízke priateľstvá, 6) chvála sa jej netýka, 7) sploštený afekt. Dôležité je, že tieto príznaky nemusia byť spôsobené schizofréniou, afektívnou poruchou s psychotickou zložkou alebo pervazívnou vývinovou poruchou.

Vzhľadom na komplexnú povahu porúch osobnosti a nedostatok výskumov týkajúcich sa týchto porúch je o ich príčinách známe len málo. Je nepravdepodobné, že by akékoľvek duševné ochorenie vzniklo z jednej jedinej príčiny, a to isté platí aj pre poruchy osobnosti. Štúdiu, v ktorej sa zisťovala miera schizoidnej poruchy osobnosti u dvojčiat, uskutočnil Torgersen (2000) a ukázala sa v nej istá miera genetického vplyvu (0,29), keďže však toto číslo nie je jedno, musia byť v hre aj iné faktory.

Doporučujeme:  4 veci, ktoré vás škola nenaučí (ale mala by)

Ukázalo sa, že schizoidná porucha osobnosti súvisí s inými duševnými chorobami, pričom v jednej štúdii sa zistilo, že veľká depresívna porucha v dospievaní silne predpovedá schizoidnú poruchu osobnosti v neskoršom veku (Ramklint a kol., 2003), preto by mohlo byť príčinou zvýšeného rizika schizoidnej poruchy osobnosti buď niečo, čo súvisí s veľkou depresívnou poruchou, alebo iný faktor, ktorý spôsobuje oboje.

Schizoidná porucha osobnosti môže byť spôsobená aj prostredím, v ktorom sa plod nachádza v maternici. Hoek et al (1996) skúmali výskyt schizoidnej poruchy osobnosti u mužov, ktorí sa narodili počas holandského zimného hladomoru. Ukázalo sa, že vystavenie hladomoru, a teda nižšia kvalita výživy v maternici, dvojnásobne zvyšuje riziko vzniku schizoidnej poruchy osobnosti.

Zdá sa, že nielen biologické faktory zvyšujú riziko vzniku tejto poruchy osobnosti. Jedna štúdia, ktorá sa zaoberala sociálnymi a environmentálnymi faktormi, ktoré zvyšujú riziko schizoidnej poruchy osobnosti, zistila, že matka, ktorá bola perfekcionistka, výrazne zvýšila toto riziko (Jenkins a Glickman, 1946).

Jedným z pozitív diagnostického systému je skutočnosť, že diagnóza určuje liečbu osoby. Poruchy osobnosti nie sú iné a pre schizoidnú poruchu osobnosti je k dispozícii niekoľko liečebných postupov. Vzhľadom na prekrývanie sa príznakov schizoidnej poruchy osobnosti a schizofrénie sa na riešenie týchto príznakov často predpisujú antipsychotiká.

Pokiaľ ide o terapeutické prístupy, ako účinné sa ukázali socializačná terapia a vzdelávanie v oblasti identifikácie pozitívnych aj negatívnych emócií. Barták a iní (2011) uskutočnili štúdiu, v ktorej skúmali, ako psychoterapia ovplyvňuje symptómy osôb s poruchou osobnosti skupiny A. Konkrétne schizoidnú poruchu osobnosti malo 8,8 % vzorky. Zistili, že terapie zlepšili symptómy skupiny, avšak výskum zameraný na účinnosť terapeutickej liečby na samotné symptómy schizoidnej poruchy osobnosti chýba a budúci výskum by sa mal zamerať konkrétne na samotnú poruchu.

Doporučujeme:  Prirovnanie

Na záver možno povedať, že schizoidná porucha osobnosti je závažná porucha osobnosti, ktorá ovplyvňuje ľudí rôznymi spôsobmi. Príčiny sú pomerne neznáme, ale do úvahy sa berú rôzne genetické, biologické a environmentálne faktory. A napokon, výskum liečby je pomerne skromný, ale zdá sa, že kombinácia mediácie a psychoterapie môže byť veľmi užitočná.

Bartak, A., Andrea, H., Spreeuwenberg, M., Thunnissen, M., Ziegler, U., & Dekker, J. (2011). Pacienti s poruchami osobnosti typu cluster a v psychoterapii: štúdia účinnosti. Psychotherapy and psychosomatics,80(2), 88-99.

Hoek, H. W., Susser, E., Buck, K. A., & Lumey, L. H. (1996). Schizoidná porucha osobnosti po prenatálnom vystavení hladomoru. The American journal of psychiatry.

Jenkins, R.L., Glickman, S. (1946). Bežné syndrómy v detskej psychiatrii: II. Schizoidné dieťa: Štatistická analýza. American Journal of Orthopsychiatry. 16(2), 255-261.

Lenzenweger, M. F. (2008). Epidemiológia porúch osobnosti. Psychiatric Clinics of North America, 31(3), 395-403.

Ramklint, M., Ramklint, M., & Ramklint, M. (2003). Psychiatrické poruchy detí a dospievajúcich predpovedajúce poruchy osobnosti v dospelosti: následná štúdia. nordic Journal of Psychiatry, 57(1), 23-28.

Torgersen, S., Lygren, S., Øien, P. A., Skre, I., Onstad, S., Edvardsen, J., … & Kringlen, E. (2000). Dvojičková štúdia porúch osobnosti. Comprehensive psychiatry, 41(6), 416-425.

Kvíz na záver

Čo je to trieda duševných chorôb, pre ktoré je charakteristické trvalé a maladaptívne správanie, kognície a vnútorné prežívanie, ktoré sú pre jedinca často stresujúce?

 • Duševné choroby
 • Úzkostné poruchy
 • Bpd

Aká je špecializácia časopisu Nordic Journal of Psychiatry?

 • Klinická psychológia
 • Psychoterapia
 • Neuroveda

Aké sú možnosti schizoidnej poruchy osobnosti?

 • Terapie
 • Lieky
 • Biologické lieky

Čo sa vďaka terapiám zlepšilo?

 • Fibro
 • Migrény
 • Základný stav
 • Chronická únava
 • Nežiaduce účinky

V akej štúdii sa zistilo, že veľká depresívna porucha v dospievaní výrazne predpovedá schizoidnú poruchu osobnosti v neskoršom veku?

 • Štúdie
 • Výskumníci
 • Metaanalýza