Vnímavosť (poruchy)

Vnímavosť alebo zraniteľnosť je konštrukt, ktorý sa vzťahuje na charakteristiky jednotlivca, ktoré pravdepodobne predpovedajú zvýšené riziko vzniku poruchy, či už psychickej alebo fyzickej. Ako však Ingram et al. 1998 poukazujú, adekvátne definície sa formulujú ťažko.

Vnímavosť možno považovať za prvok etiológie alebo príčinnej súvislosti porúch. Hoci sa môže vyskytnúť napríklad vonkajší stres, nie všetci ľudia budú reagovať rovnako. Preto sa predpokladá, že tí, ktorí podľahnú depresii po smrti blízkeho príbuzného, majú zraniteľnosť, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť vzniku poruchy v porovnaní s odolnejšími ostatnými.

Psychologická zraniteľnosť

Sociologická zraniteľnosť

Podkategóriou výskumu zraniteľnosti je sociálna zraniteľnosť, v rámci ktorej sa výskumníci čoraz častejšie zaoberajú niektorými problémami komplexných ľudských interakcií, zraniteľnosťou špecifických skupín ľudí a šokmi, ako sú prírodné riziká, zmena klímy a iné druhy narušenia. O dôležitosti tejto problematiky svedčí zriadenie dotovaných katedier na univerzitných katedrách, ktoré sa zaoberajú skúmaním sociálnej zraniteľnosti.

Bežné použitie: V súvislosti s nebezpečenstvami a katastrofami je zraniteľnosť koncept, ktorý spája vzťah ľudí k ich životnému prostrediu so spoločenskými silami a inštitúciami a kultúrnymi hodnotami, ktoré ich udržiavajú a spochybňujú. „Koncept zraniteľnosti vyjadruje viacrozmernosť katastrof tým, že zameriava pozornosť na súhrn vzťahov v danej sociálnej situácii, ktoré tvoria stav, ktorý v kombinácii s environmentálnymi silami spôsobuje katastrofu“ (Bankoff et al. 2004: 11).

Je to aj miera, do akej by zmeny mohli poškodiť systém.

Nový výskum: Výskum zraniteľnosti zahŕňa komplexnú, multidisciplinárnu oblasť vrátane štúdií rozvoja a chudoby, verejného zdravia, klimatických štúdií, bezpečnostných štúdií, inžinierstva, geografie, politickej ekológie a riadenia katastrof a rizík. Tento výskum je mimoriadne dôležitý a zaujímavý pre organizácie, ktoré sa snažia znížiť zraniteľnosť – najmä v súvislosti s chudobou a ďalšími rozvojovými cieľmi tisícročia. Mnohé inštitúcie vykonávajú interdisciplinárny výskum zraniteľnosti. Fórom, ktoré spája mnohých súčasných výskumníkov v oblasti zraniteľnosti, je Expertná pracovná skupina (EWG).1 Výskumníci v súčasnosti pracujú na spresnení definícií „zraniteľnosti“, metód merania a hodnotenia a na efektívnej komunikácii výskumu s rozhodovacími orgánmi (Birkmann et al. 2006).

Doporučujeme:  Marihuana

Hlavné výskumné otázky: V rámci literatúry týkajúcej sa zraniteľnosti patria medzi hlavné výskumné prúdy otázky metodológie, ako napríklad: meranie a hodnotenie zraniteľnosti vrátane hľadania vhodných ukazovateľov pre rôzne aspekty zraniteľnosti, metódy zvyšovania a znižovania rozsahu a participatívne metódy (Villagran 2006).

V epidemiológii je vnímavý jedinec (niekedy označovaný jednoducho ako vnímavý) členom populácie, ktorý je vystavený riziku vzniku poruchy, ak je vystavený precipitujúcim príčinám.

Matematický model citlivosti

Podiel populácie, ktorá je náchylná na určitú chorobu, sa označuje S. Vzhľadom na vyššie uvedené problémy je ťažké poznať tento parameter pre danú populáciu. V populácii s obdĺžnikovým rozložením populácie (ako je populácia rozvinutej krajiny) ho však možno odhadnúť:

Kde A je priemerný vek, v ktorom sa ochorenie vyskytuje, a L je priemerná dĺžka života populácie. Aby ste pochopili opodstatnenosť tohto vzťahu, predstavte si A ako dĺžku času stráveného v skupine vnímavých (za predpokladu, že jedinec je vnímavý pred nakazením sa chorobou a imúnny po nej) a L ako celkovú dĺžku času stráveného v populácii. Z toho vyplýva, že podiel času stráveného ako náchylná skupina je A/L a v populácii s obdĺžnikovým rozdelením je podiel života jednotlivca stráveného v jednej skupine reprezentatívny pre podiel populácie v tejto skupine.

Výhodou takéhoto odhadu S je, že priemerný vek infekcie aj priemerná dĺžka života budú dobre zdokumentované, a teda ostatné parametre potrebné na výpočet S budú ľahko dostupné.

Parameter S je dôležitý pri matematickom modelovaní epidémií.