Vnímanie rolí

Vnímanie rolí sa týka vnímania rolí a toho, ako to mení správanie ľudí.

Vnímanie osoby, ktorá preberá úlohu

Vnímanie ostatných pozorovateľov úlohy

Vnímanie rolí na pracovisku

Absencia jasne definovanej úlohy zamestnancov a amorfné vnímanie ich úloh a povinností v organizácii môže mať negatívny vplyv na morálku a sebavedomie zamestnancov. Vnímanie rolí zamestnancov pôsobí v súčasnosti ako jedna z najkritickejších zložiek na pracoviskách. Zohráva tiež kľúčovú úlohu pri výkone jednotlivca. Mlhavé vnímanie úlohy môže viesť aj k nedostatočnému výkonu a nevyužitiu potenciálu jednotlivca. V dôsledku toho môže organizácia v dlhodobom horizonte prísť nielen o časť životne dôležitých človekohodín, ale aj o časť najschopnejších zamestnancov. Je preto v záujme organizácie, aby každému zamestnancovi poskytla jasne vymedzenú úlohu, čo je krok v boji proti neustále sa zvyšujúcej konkurencii v globálnom prostredí.

Doporučujeme:  Teória napätia (sociológia)