psychologický

Homosexuálny transsexuál

Asexualita Bisexualita Heterosexualita Homosexualita Autosexualita Kinseyho stupnica Kleinova mriežka sexuálnej orientácie Fluidná sexualita Stormsova os sexuality Monosexualita Pansexualita Parafília Polisexualita Aromantika Biromantika Heteroromantika Homoromantika Biológia a sexuálna orientácia Demografické údaje o sexuálnej orientácii Homosexuálna orientácia Lesbizmus Mužská homosexualita Mužská heterosexualita Sexualita zvierat, ktoré nie sú ľuďmi Situačné sexuálne správanie Homosexuálny transsexuál je kontroverzný termín, ktorý …

Homosexuálny transsexuál Čítajte viac »

Vlastný koncept

Koncepcia seba samého alebo sebaidentifikácia je mentálne a konceptuálne chápanie a trvalá úcta vnímajúcich bytostí k vlastnej existencii. Inými slovami, je to súhrn vedomostí bytosti a jej chápania vlastného ja. Koncept seba samého sa líši od sebavedomia, ktoré je vedomím alebo zaujatím vlastným ja. Zložky sebavedomia zahŕňajú fyzické, psychické a sociálne vlastnosti, ktoré môžu byť …

Vlastný koncept Čítajte viac »

Udržiavacia liečba metadónom

Metadónová udržiavacia liečba (MMT) je forma udržiavacej liečby, pri ktorej sa dlhodobé užívanie metadónu používa ako liečba pre osoby závislé od heroínu alebo s ťažkými problémami s bolesťou, ktoré sú rezistentné na iné lieky. Metadónová udržiavacia liečba (MMT) znižuje a/alebo eliminuje užívanie heroínu a kriminalitu spojenú s užívaním heroínu a umožňuje pacientom zlepšiť ich zdravotný …

Udržiavacia liečba metadónom Čítajte viac »

Energia (spiritualita)

Energia v spiritualite sa vzťahuje na rozšírenú vieru v medziľudské alebo vnútroľudské sily, pre ktoré zatiaľ fyzikálne vedy nenašli žiadne dôkazy. Veriaci predpokladajú, že duchovná energia je iného typu, ako sú známe vede, a terapie, ktoré sa na nej podieľajú, sa často zaraďujú do alternatívnej medicíny. V rôznych kultúrach sa objavujú rôzne predstavy o duchovnej …

Energia (spiritualita) Čítajte viac »

Problém univerzálií

Problém univerzálií je výraz, ktorý sa používa na označenie množstva vzájomne prepojených problémov týkajúcich sa univerzálií v rámci filozofie jazyka, kognitívnej psychológie, epistemológie a ontológie. Diskusiu možno začal Hérakleitos, ktorý povedal, že „nikdy nevstúpime dvakrát do tej istej rieky“. Za ten čas, ktorý nám trvá, kým pohneme zadnou nohou dopredu, aby sme urobili ten druhý …

Problém univerzálií Čítajte viac »

Gordon Allport

Gordon Willard Allport (11. novembra 1897 – 9. októbra 1967) bol americký psychológ. Narodil sa v Montezume v štáte Indiana ako najmladší zo štyroch bratov. Jeden z jeho starších bratov, Floyd Henry Allport, bol tiež významným a vplyvným psychológom. Gordon W. Allport bol v rokoch 1930 – 1967 dlhoročným a vplyvným členom profesorského zboru Harvardovej …

Gordon Allport Čítajte viac »

Stephen Jay Gould

Na začiatku svojej kariéry spolu s Nilesom Eldredgeom vypracoval teóriu prerušovanej rovnováhy, v rámci ktorej dochádza k relatívne rýchlym evolučným zmenám až po relatívne dlhšie obdobia evolučnej stability. Podľa Goulda revidovala bodová rovnováha kľúčový pilier neodarwinizmu. Niektorí evoluční biológovia tvrdili, že táto teória bola dôležitým poznatkom, ale len modifikovala neodarwinizmus spôsobom, ktorý bol plne kompatibilný …

Stephen Jay Gould Čítajte viac »

Identita (spoločenské vedy)

Identita je súhrnný pojem, ktorý sa používa v sociálnych vedách na opis chápania jednotlivca ako samostatnej, oddelenej entity. Tento pojem, hoci je všeobecný, môžu bližšie špecifikovať disciplíny psychológie a sociológie vrátane dvoch foriem sociálnej psychológie. Identitu možno postaviť do protikladu k pojmu „ja“. V psychológii súvisí psychologická identita so sebaobrazom (mentálnym modelom seba samého), sebaúctou …

Identita (spoločenské vedy) Čítajte viac »

Supervenience

Graf znázorňujúci, ako jedna množina (A) nadväzuje na inú množinu (B). Vo filozofii je superveniencia druh vzťahu závislosti, ktorý sa zvyčajne uplatňuje medzi množinami vlastností. Podľa jednej zo štandardných definícií je množina vlastností A supervenovaná na množinu vlastností B vtedy a len vtedy, ak akékoľvek dva objekty x a y, ktoré majú spoločné všetky vlastnosti …

Supervenience Čítajte viac »

Bojové skúsenosti

Bojová skúsenosť je oblasť štúdia vojenskej psychológie, v ktorej sa vojenský personál stretáva s aktívnou službou vo vojne. Takáto priama účasť môže mať významné psychologické účinky. Na jednej strane môže byť dôležitou silou pri rozvíjaní vlastnej identity a celoživotných priateľstiev, na druhej strane však môže zanechať ľudí psychicky postihnutých, trpiacich posttraumatickým stresovým syndrómom a inými …

Bojové skúsenosti Čítajte viac »