Sympatie

Sympatia je emocionálny stav a je to sociálna náklonnosť, v ktorej jeden človek stojí pri druhom človeku a pozorne chápe jeho pocity. Môže tiež znamenať byť zasiahnutý pocitmi alebo emóciami. Podstatou sympatie teda je, že človek má silný záujem o druhú osobu. Sympatia existuje vtedy, keď pocity alebo emócie jednej osoby druhá osoba hlboko chápe a oceňuje.

Psychický stav súcitu úzko súvisí so súcitom, empatiou a empatickým záujmom. Hoci sa empatia a sympatia často používajú zameniteľne, v bežnom používaní možno zistiť jemné odchýlky. Empatizovať znamená reagovať na vnímaný emocionálny stav iného človeka prežívaním pocitov podobného druhu. Sympatia zahŕňa nielen vcítenie sa (ale nie vždy), ale zahŕňa aj pozitívny ohľad alebo nepominuteľný záujem o druhú osobu.

V bežnom používaní je súcit zvyčajne vyjadrenie pochopenia pre nešťastie alebo utrpenie druhého, najmä ak ide o smútok.

Sympatia sa môže vzťahovať aj na uvedomovanie si iných (pozitívnych) emócií.

V širšom zmysle sa môže vzťahovať na zdieľanie politických alebo ideologických nálad, ako napríklad vo fráze „sympatizant komunizmu“.

Slovo pochádza z gréckeho συμπάθεια (sympatheia), z σύν (syn) „spolu“ a πάθος (pathos) „vášeň“, v tomto prípade „utrpenie“ (z πάσχω – pascho, „byť postihnutý, trpieť“).

Náklonnosť – Ambivalencia – Hnev – Zlosť – Rozčúlenie – Očakávanie – Úzkosť – Apatia – Úžas – Nuda – Pokoj – Súcit – Zmätok – Pohŕdanie – Spokojnosť – Zvedavosť – Depresia – Zúfalstvo – Sklamanie – Znechutenie – Pochybnosti – Extáza – Rozpaky – Empatia – Prázdnota – Nadšenie – Závisť – Epifánia – Zjavenie – Eufória – Fanatizmus – Strach – Frustrácia – Uspokojenie – Vďačnosť – Smútok – Pocit viny – Šťastie – Nenávisť – Domovská tieseň – Nádej – Nepriateľstvo – Poníženie – Hystéria – Inšpirácia – Záujem – Žiarlivosť – Láskavosť – Vápno – Osamelosť – Láska – Chtíč – Melanchólia – Nostalgia – Panika – Trpezlivosť – Ľútosť – Pýcha – Hnev – Ľútosť – Výčitky – Pokánie – Rozhorčenie – Spravodlivé rozhorčenie – Smútok – Saudade – Schadenfreude – Sehnsucht – Seba-ľútosť – hanba – plachosť – utrpenie – prekvapenie – podozrenie – súcit – údiv – obavy