Sociálni pracovníci

Sociálni pracovníci sú zamestnaní v oblasti sociálnej práce.

Za profesionálnych sociálnych pracovníkov sa vo všeobecnosti považujú tí, ktorí majú odborný titul v oblasti sociálnej práce. Títo odborníci musia často získať aj licenciu alebo byť odborne registrovaní. V mnohých oblastiach západného sveta začínajú sociálni pracovníci s bakalárskym titulom sociálnej práce (BA, BSc alebo BSW). Niektoré krajiny, ako napríklad Spojené štáty, ponúkajú aj postgraduálne tituly, ako je magisterský titul (MA, MSc alebo MSW) alebo doktorandský titul (Ph.D alebo DSW).

V Spojenom kráľovstve sa často označujú ako asistenti v sociálnych službách alebo opatrovatelia, sú to osoby, ktoré nie sú profesionálne registrované a často nemajú žiadnu formálnu kvalifikáciu v oblasti sociálnej práce. V Anglicku sa na používanie pojmu „sociálny pracovník“ musí človek zaregistrovať u Všeobecnej rady pre sociálnu starostlivosť (General Social Care Council – GSCC). Stalo sa tak na základe zákona o štandardoch starostlivosti z roku 2000, ktorý od apríla 2005 chráni tento titul v Anglicku. V rámci sektora duševného zdravia v Spojenom kráľovstve je možné získať ďalšiu kvalifikáciu: „schválený sociálny pracovník“. Tá umožňuje odborníkovi posúdiť a podať žiadosť o prijatie do nemocnice podľa zákona o duševnom zdraví z roku 1983.

V mnohých krajinách a jurisdikciách sa vyžaduje registrácia alebo licencia ľudí pracujúcich ako sociálni pracovníci a existujú predpísané kvalifikácie. Na iných miestach profesijné združenie stanovuje akademické a skúsenostné požiadavky na prijatie za člena. Úspech úsilia týchto profesijných organizácií sa prejavuje v tom, že tie isté požiadavky uznávajú zamestnávatelia ako nevyhnutné pre zamestnanie.

Existuje niekoľko profesijných združení sociálnych pracovníkov. Cieľom týchto združení je poskytovať obhajobu, etické poradenstvo a iné formy podpory pre svojich členov a sociálnych pracovníkov vo všeobecnosti. Dve z nich sú Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) a Medzinárodná asociácia škôl sociálnej práce (IASSW). V Spojených štátoch je najväčšou organizáciou Národná asociácia sociálnych pracovníkov (NASW). Združenie školských sociálnych pracovníkov v Iowe (Iowa School Social Workers Association – ISSWA) tvoria sociálni pracovníci na magisterskej úrovni, ktorí sú zamestnaní v oblastných vzdelávacích agentúrach a miestnych školských obvodoch v Iowe.

Doporučujeme:  Altruizmus (etika)

Na národnej úrovni existujú aj organizácie, ktoré regulujú túto profesiu. Niektoré z nich sú Britská asociácia sociálnych pracovníkov (Spojené kráľovstvo), Austrálska asociácia sociálnych pracovníkov (Austrália), Asociácia profesionálnych sociálnych pracovníkov (India), Grécka asociácia sociálnych pracovníkov (Grécko) atď.

Profesionálni sociálni pracovníci majú silnú tradíciu v úsilí o sociálnu spravodlivosť a odmietaní obnovovania nerovných sociálnych štruktúr [Ako odkazovať a odkazovať na zhrnutie alebo text] Medzi hlavné úlohy profesionálnych sociálnych pracovníkov môžu patriť rôzne služby, ako napríklad prípadový manažment (prepájanie klientov s agentúrami a programami, ktoré uspokoja ich psychosociálne potreby), zdravotnícka sociálna práca, poradenstvo (psychoterapia), manažment ľudských služieb, analýza politiky sociálnej starostlivosti, organizovanie komunity, advokácia, vyučovanie (na školách sociálnej práce) a sociálny výskum. Profesionálni sociálni pracovníci pracujú v rôznych prostrediach vrátane: neziskových alebo verejných agentúr sociálnych služieb, občianskych advokačných organizácií, nemocníc, hospicov, komunitných zdravotníckych agentúr, škôl, náboženských organizácií a dokonca aj v armáde. Niektorí sociálni pracovníci pracujú ako psychoterapeuti, poradcovia alebo odborníci na duševné zdravie, pričom často spolupracujú s psychiatrami, psychológmi alebo inými zdravotníckymi pracovníkmi. Sociálni pracovníci môžu v Spojených štátoch pracovať aj samostatne ako psychoterapeuti so súkromnou praxou a môžu vystavovať faktúry väčšine platiteľov, ako sú poisťovne. Okrem toho sa niektorí sociálni pracovníci zameriavajú na sociálnu politiku alebo vykonávajú akademický výskum v oblasti praxe alebo etiky sociálnej práce. Dôraz na tieto oblasti úloh sa líši podľa historického obdobia a krajiny. Niektoré z týchto oblastí boli predmetom polemiky, či sú správne súčasťou poslania sociálnej práce [Ako odkazovať a prepojiť na zhrnutie alebo text].

Sociálnych pracovníkov zamestnávajú rôzne inštitúcie vrátane štátnych úradov (najmä v oblasti starostlivosti o deti a rodiny, duševného zdravia, nápravných služieb a školstva), nemocníc, mimovládnych sociálnych agentúr a súkromnej praxe – pracujú samostatne ako poradcovia, rodinní terapeuti alebo výskumní pracovníci.

Doporučujeme:  Fázy vývoja viery

Typy odbornej intervencie

Existujú tri všeobecné kategórie alebo úrovne intervencie. Prvou je „makro“ sociálna práca, ktorá zahŕňa spoločnosť alebo komunity ako celok. Tento typ praxe sociálnej práce by zahŕňal tvorbu politiky a obhajobu záujmov na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Druhá úroveň intervencie sa označuje ako prax sociálnej práce „Mezo“. Táto úroveň by zahŕňala prácu s agentúrami, malými organizáciami a inými malými skupinami. Táto prax by zahŕňala tvorbu politiky v rámci agentúry sociálnej práce alebo rozvoj programov pre konkrétnu štvrť. Poslednou úrovňou je úroveň „Mikro“, ktorá zahŕňa služby jednotlivcom a rodinám.

Existuje široká škála činností, ktoré možno považovať za sociálnu prácu, a profesionálni sociálni pracovníci sa zamestnávajú v mnohých rôznych prostrediach. Vo všeobecnosti sociálni pracovníci zamestnaní v klinickej alebo priamej praxi pracujú na mikroúrovni. Sociálni pracovníci, ktorí pôsobia v komunitnej praxi, sú zamestnaní na mezzo alebo makro úrovni sociálnej práce. V nasledujúcich zoznamoch sú podrobne uvedené niektoré typy pracovných miest, ktoré môžu sociálni pracovníci vykonávať.

Typy klinickej alebo priamej praxe

Typy komunitnej praxe