Slepota

Slepota je stav nedostatočného zrakového vnímania v dôsledku fyziologických alebo neurologických faktorov.

Podľa 10. revízie Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb, úrazov a príčin smrti WHO je slabé videnie definované ako zraková ostrosť nižšia ako 6/18, ale rovná alebo lepšia ako 3/60, alebo zodpovedajúca strata zorného poľa menšia ako 20 stupňov na lepšom oku s najlepšou možnou korekciou. Slepota je definovaná ako zraková ostrosť menšia ako 3/60 alebo zodpovedajúca strata zorného poľa menšia ako 10 stupňov na lepšom oku s najlepšou možnou korekciou.

Je potrebné poznamenať, že nevidiaci ľudia s nepoškodenými očami môžu stále registrovať svetlo nevizuálne na účely cirkadiánneho prispôsobenia sa 24-hodinovému cyklu svetlo/tma. Svetelné signály na tento účel prechádzajú cez retinohypotalamický trakt (RHT), takže poškodený zrakový nerv za miestom, kde RHT vystupuje, nie je prekážkou.

V roku 1934 prijala Americká lekárska asociácia nasledujúcu definíciu slepoty:

Centrálna zraková ostrosť 20/200 alebo menej na lepšom oku s korekčnými okuliarmi alebo centrálna zraková ostrosť vyššia ako 20/200, ak existuje porucha zorného poľa, pri ktorej je periférne pole zúžené do takej miery, že najširší priemer zorného poľa tvorí uhlovú vzdialenosť nie väčšiu ako 20 stupňov na lepšom oku.

Fyzická osoba sa na účely tejto hlavy považuje za nevidiacu, ak má centrálnu zrakovú ostrosť 20/200 alebo menej na lepšom oku s použitím korekčnej šošovky. Oko, ktoré je sprevádzané obmedzením zorného poľa tak, že najširší priemer zorného poľa zviera uhol nie väčší ako 20 stupňov, sa na účely prvej vety tohto pododdielu považuje za oko s centrálnou zrakovou ostrosťou 20/200 alebo menej. Jednotlivec sa na účely tejto hlavy považuje za nevidiaceho aj vtedy, ak je nevidiaci, ako je definovaný v štátnom pláne schválenom podľa hlavy X alebo XVI v znení platnom na október 1972, a dostal pomoc podľa takéhoto plánu (na základe slepoty) na december 1973, pokiaľ je nepretržite nevidiaci, ako je definovaný.

Kuvajt je jedným z mnohých štátov, ktoré majú rovnaké kritériá právnej slepoty.

V roku 1987 sa odhadovalo, že 598 000 ľudí v Spojených štátoch spĺňa zákonnú definíciu slepoty. Z tohto počtu bolo 58 % ľudí starších ako 65 rokov. V rokoch 1994 – 1995 hlásilo zákonnú slepotu 1,3 milióna Američanov.

V článku Veľkosť a príčiny zrakového postihnutia z novembra 2004 WHO odhaduje, že v roku 2002 bolo na svete 161 miliónov (približne 2,6 % svetovej populácie) zrakovo postihnutých ľudí, z toho 124 miliónov (približne 2 %) malo slabý zrak a 37 miliónov (približne 0,6 %) bolo slepých.

Väčšina zrakových porúch je spôsobená chorobami a podvýživou. Podľa odhadov WHO z roku 2002 sú najčastejšími príčinami slepoty na svete:

Ľudia v rozvojových krajinách majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať poruchu zraku v dôsledku liečiteľných alebo preventabilných ochorení, ako ich rovesníci v rozvinutých krajinách. Zatiaľ čo poškodenie zraku je najčastejšie u ľudí nad 60 rokov vo všetkých regiónoch, deti v chudobnejších komunitách sú častejšie postihnuté oslepujúcimi chorobami ako ich bohatší rovesníci.

Súvislosť medzi chudobou a liečiteľným poškodením zraku je najzrejmejšia pri regionálnom porovnaní príčin. Väčšina zrakových porúch dospelých v Severnej Amerike a západnej Európe súvisí s vekom podmienenou makulárnou degeneráciou a diabetickou retinopatiou. Hoci sa obe tieto ochorenia dajú liečiť, ani jedno z nich sa nedá vyliečiť. Ďalšou častou príčinou je retinopatia nedonosených detí.

V rozvojových krajinách, kde sa ľudia dožívajú kratšieho veku, sú najčastejšími vinníkmi sivý zákal a parazity prenášané vodou, ktoré sa dajú účinne liečiť (pozri napríklad riečna slepota). Z približne 40 miliónov slepých ľudí na celom svete sa 70 – 80 % môže vďaka liečbe čiastočne alebo úplne obnoviť zrak.

Doporučujeme:  Nerovnováha vody a elektrolytov

Vo vyspelých krajinách, kde sú parazitárne ochorenia menej časté a operácia sivého zákalu dostupnejšia, sú hlavnými príčinami slepoty vekom podmienená makulárna degenerácia, glaukóm a diabetická retinopatia.

Abnormality a poranenia

Poranenia očí, ku ktorým najčastejšie dochádza u ľudí mladších ako 30 rokov, sú hlavnou príčinou monokulárnej slepoty (straty zraku na jedno oko) v Spojených štátoch. Poranenia a sivý zákal ovplyvňujú samotné oko, zatiaľ čo abnormality, ako je hypoplázia zrakového nervu, ovplyvňujú nervový zväzok, ktorý posiela signály z oka do zadnej časti mozgu, čo môže viesť k zníženiu zrakovej ostrosti.

Ľudia s poranením zátylkového laloku mozgu môžu byť napriek nepoškodeným očiam a zrakovým nervom právne alebo úplne slepí.

Ľudia s albinizmom často trpia zrakovým postihnutím do takej miery, že mnohí z nich sú právne slepí, hoci len málo z nich skutočne nevidí. Leberova vrodená amauróza môže spôsobiť úplnú slepotu alebo ťažkú stratu zraku od narodenia alebo v ranom detstve.

Nedávne pokroky v mapovaní ľudského genómu identifikovali ďalšie genetické príčiny slabozrakosti alebo slepoty. Jedným z takýchto príkladov je Bardet-Biedlov syndróm.

Zriedkavo je slepota spôsobená príjmom určitých chemických látok. Známym príkladom je metanol, ktorý je paradoxne len mierne toxický a minimálne omamný, ale ak nesúťaží s etanolom o metabolizmus, metanol sa rozkladá na látky formaldehyd a kyselinu mravčiu, ktoré môžu spôsobiť slepotu, celý rad ďalších zdravotných komplikácií a smrť. Metanol sa bežne vyskytuje v metylovaných liehovinách, denaturovanom etylalkohole, aby sa predišlo plateniu daní z predaja etanolu určeného na ľudskú spotrebu. Metylované liehoviny niekedy používajú alkoholici ako zúfalú a lacnú náhradu bežných etanolových alkoholických nápojov.

Oslepenie sa v niektorých prípadoch používalo ako akt pomsty a mučenia, aby sa osoba zbavila hlavného zmyslu, pomocou ktorého sa môže orientovať alebo komunikovať vo svete, konať úplne samostatne a uvedomovať si udalosti okolo seba. Príkladom z klasickej oblasti je Oidipus, ktorý si vydlabal oči po tom, ako si uvedomil, že naplnil hrozné proroctvo, ktoré o ňom bolo vyslovené.

V roku 2003 bol Pakistanec Mohammad Sajid odsúdený na oslepnutie podľa islamského práva Qisas za to, že oslepil svoju snúbenicu po tom, ako jej rodičia zrušili zásnuby.

V štúdii uverejnenej v časopise New England Journal of Medicine v roku 2008 sa testoval účinok použitia génovej terapie na obnovu zraku pacientov so zriedkavou formou dedičnej slepoty, známej ako Leberova kongenitálna amauróza alebo LCA. Leberova vrodená amauróza poškodzuje svetelné receptory v sietnici a zvyčajne začína ovplyvňovať zrak v ranom detstve, pričom sa zrak zhoršuje až do úplnej slepoty okolo 30. roku života.

V štúdii sa použil vírus bežného prechladnutia, aby sa normálna verzia génu nazývaného RPE65 dostala priamo do očí postihnutých pacientov. Pozoruhodné je, že všetci traja pacienti vo veku 19, 26 a 26 rokov reagovali na liečbu dobre a po zákroku hlásili zlepšenie zraku. Vzhľadom na vek pacientov a degeneratívnu povahu LCA je zlepšenie zraku u pacientov liečených génovou terapiou pre výskumníkov povzbudivé. Dúfame, že génová terapia môže byť ešte účinnejšia u mladších pacientov s LCA, u ktorých došlo k obmedzenej strate zraku, ako aj u iných nevidiacich alebo čiastočne nevidiacich osôb.

Doporučujeme:  Kluver-Bucyho syndróm

Hmatový prvok na kanadskej bankovke.

Zrakovo postihnutí a nevidiaci ľudia vyvinuli množstvo techník, ktoré im umožňujú vykonávať každodenné činnosti s využitím ostatných zmyslov. Medzi ne patria napríklad tieto:

Väčšina ľudí, ktorí sú zrakovo postihnutí dostatočne dlho, si vytvorí vlastné adaptačné stratégie vo všetkých oblastiach osobného a pracovného života.

O korekčnej operácii slepoty pozri získaný zrak.

Dizajnéri, zrakovo postihnutí aj vidiaci, vyvinuli množstvo nástrojov, ktoré môžu používať nevidiaci.

Mnohí ľudia s vážnym zrakovým postihnutím môžu cestovať samostatne, pričom používajú širokú škálu nástrojov a techník. Špecialisti na orientáciu a mobilitu sú odborníci, ktorí sú špeciálne vyškolení na to, aby naučili ľudí so zrakovým postihnutím bezpečne, sebaisto a samostatne cestovať v domácnosti a v komunite. Títo odborníci môžu nevidiacim pomôcť aj pri nácviku cestovania na konkrétnych trasách, ktoré môžu často používať, napríklad trasa z domu do obchodu. Oboznámenie sa s prostredím alebo trasou môže nevidiacemu výrazne uľahčiť úspešnú navigáciu.

Na zlepšenie mobility sa môžu používať aj pomôcky, ako je biela palica s červenou špičkou – medzinárodný symbol slepoty. Dlhá palica sa používa na rozšírenie rozsahu dotykového vnímania používateľa. Zvyčajne sa s ňou švihá nízkym švihovým pohybom naprieč plánovanou dráhou pohybu, aby sa odhalili prekážky. Techniky pohybu s palicou sa však môžu líšiť v závislosti od používateľa a/alebo situácie. Niektoré zrakovo postihnuté osoby nenosia tieto druhy palíc a namiesto nich volia kratšie a ľahšie identifikačné (ID) palice. Iní zasa potrebujú podpornú palicu. Výber závisí od zraku, motivácie a ďalších faktorov jednotlivca.

Malý počet ľudí využíva vodiace psy na podporu mobility. Tieto psy sú vycvičené na navigáciu okolo rôznych prekážok a na to, aby ukázali, kedy je potrebné vystúpiť alebo zísť zo schodov. Užitočnosť vodiacich psov je však obmedzená neschopnosťou psov porozumieť zložitým pokynom. Ľudská polovica tímu vodiacich psov usmerňuje na základe zručností získaných počas predchádzajúceho výcviku mobility. V tomto zmysle by sa psovod mohol prirovnať k navigátorovi lietadla, ktorý musí vedieť, ako sa dostať z jedného miesta na druhé, a pes je pilot, ktorý ich tam bezpečne dopraví.

Vláda niekedy prijíma opatrenia na sprístupnenie verejných miest nevidiacim ľuďom. V mnohých mestách je nevidiacim voľne dostupná verejná doprava. Hmatová dlažba a zvukové dopravné signály môžu zrakovo postihnutým chodcom uľahčiť a zvýšiť bezpečnosť pri prechádzaní cez ulice. Okrem toho, že niektoré vlády stanovujú pravidlá o tom, kto môže a kto nemôže používať slepeckú palicu, nariaďujú, aby sa právo prednosti v jazde udeľovalo používateľom bielych palíc alebo vodiacich psov.

Väčšina slabozrakých ľudí, ktorí nie sú úplne nevidiaci, číta písmo buď bežnej veľkosti, alebo zväčšené pomocou zväčšovacích zariadení. Mnohí z nich čítajú aj veľké písmo, ktoré je pre nich ľahšie čítať bez takýchto zariadení. Čítanie im môžu uľahčiť rôzne lupy, niektoré ručné a niektoré na stolových počítačoch.

Zvyšok číta Braillovo písmo (alebo zriedkavo používané mesačné písmo), alebo sa spolieha na hovoriace knihy a čítacie zariadenia či čítacie stroje. Používajú počítače so špeciálnym hardvérom, ako sú skenery a obnoviteľné displeje Braillovho písma, ako aj softvér napísaný špeciálne pre nevidiacich, napríklad aplikácie na optické rozpoznávanie znakov a čítačky obrazovky.

Niektorí ľudia majú prístup k týmto materiálom prostredníctvom agentúr pre nevidiacich, ako je napríklad Národná knižničná služba pre nevidiacich a telesne postihnutých v Spojených štátoch, Národná knižnica pre nevidiacich alebo RNIB v Spojenom kráľovstve.

Doporučujeme:  Franciscus Donders

Televízory s uzavretým okruhom, zariadenia, ktoré zväčšujú a kontrastujú textové položky, sú modernejšou alternatívou tradičných zväčšovacích zariadení. Takisto aj moderné webové prehliadače, ktoré môžu zväčšiť veľkosť textu na niektorých webových stránkach prostredníctvom ovládacích prvkov prehliadača alebo prostredníctvom používateľom ovládaných štýlov.

Na celom svete existuje viac ako 100 rozhlasových čítačiek, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím poskytujú čítanie z periodík prostredníctvom rozhlasu. Medzinárodná asociácia zvukových informačných služieb poskytuje odkazy na všetky tieto organizácie.

Prístupové technológie, ako sú čítačky obrazovky a lupy, umožňujú nevidiacim používať bežné počítačové aplikácie. Väčšina právne nevidiacich ľudí (70 % z nich vo všetkých vekových kategóriách, podľa organizácie Seattle Lighthouse for the Blind) nepoužíva počítače. Len malá časť tejto populácie má v porovnaní s vidiacou komunitou prístup na internet. Táto neradostná perspektíva sa však mení s tým, ako sa zvyšuje dostupnosť asistenčných technológií sprevádzaná spoločným úsilím o zabezpečenie prístupnosti informačných technológií pre všetkých potenciálnych používateľov vrátane nevidiacich. Neskoršie verzie systému Microsoft Windows obsahujú Sprievodcu sprístupnením a lupu pre osoby s čiastočným zrakovým postihnutím a Microsoft Narrator, jednoduchý čítač obrazovky. Medzi distribúcie Linuxu (vo forme Live CD) pre nevidiacich patria Oralux a Adriane Knoppix, pričom druhú menovanú čiastočne vyvinula Adriane Knopper, ktorá má zrakové postihnutie. Operačný systém Macintosh sa tiež dodáva so zabudovaným čítačom obrazovky s názvom VoiceOver.

Hnutie za lepšiu prístupnosť webu otvára oveľa väčší počet webových stránok pre adaptívne technológie, čím sa web stáva prívetivejším miestom pre zrakovo postihnutých surferov.

Experimentálne prístupy v oblasti senzorickej substitúcie začínajú poskytovať prístup k ľubovoľným živým pohľadom z kamery.

Ľudia môžu používať hovoriace teplomery, zväčšené alebo označené ciferníky rúr, hovoriace hodinky, hovoriace hodiny, hovoriace váhy, hovoriace kalkulačky, hovoriace kompasy a iné hovoriace zariadenia.

Nevidiaci a slabozrakí ľudia sa zúčastňujú na športoch, ako je plávanie, lyžovanie na snehu a atletika. Niektoré športy boli vynájdené alebo prispôsobené pre nevidiacich, napríklad goalball, kriket a golf. Celosvetovou autoritou v oblasti športu pre nevidiacich je Medzinárodná športová federácia nevidiacich (IBSA). Ľudia so zrakovým postihnutím sa zúčastňujú na paralympijských hrách od letných paralympijských hier v Toronte v roku 1976.

Tvrdenie, že niektoré druhy cicavcov sa „rodia slepé“, sa vzťahuje na to, že sa rodia so zatvorenými očami a zrastenými viečkami; oči sa otvoria neskôr. Príkladom je králik. U ľudí sú očné viečka pred narodením na chvíľu zrastené, ale pred normálnym časom narodenia sa opäť otvoria, ale veľmi predčasne narodené deti sa niekedy rodia so zrastenými očami, ktoré sa otvoria neskôr. Iné zvieratá, ako napríklad slepý krtko potkan, sú skutočne slepé a spoliehajú sa na iné zmysly.

Slovo „slepý“ (prídavné meno a sloveso) sa často používa pre rôzne typy nevšimnutia si niečoho, napríklad na tejto stránke: „Roky som bol [= chovateľ sokolov] ohromený a zaslepený bielou farbou, ale potom, čo som nejaký čas choval sokoly, som si všimol, že dopyt po tmavších sokoloch je veľmi silný.“

„Mŕtvy bod“ je oblasť, do ktorej niekto nevidí, napr. keď vodič auta nevidí, pretože mu prekážajú časti karosérie.