Schizofrenie – dopaminová hypotéza

Dopaminová hypotéza schizofrenie nebo dopaminová hypotéza psychózy je teorie, která tvrdí, že neobvyklé chování a zkušenosti spojené se schizofrenií (někdy rozšířenou na psychózu obecně) lze plně nebo do značné míry vysvětlit změnami dopaminových funkcí v mozku.

Někteří výzkumníci naznačují, že nadměrná aktivita dopaminových systémů v mezolimbické dráze může přispívat k „pozitivním příznakům“ schizofrenie (jako jsou bludy a halucinace), zatímco problémy s funkcí dopaminu v mezokortické dráze mohou být zodpovědné za „negativní příznaky“, jako je avolition, plochá emoční odezva a alogie.

Tato teorie je nyní považována za příliš jednoduchou na to, aby byla úplným vysvětlením vývoje psychózy a schizofrenie, i když byla nápomocná při motivačních experimentech, které zdůraznily roli dopaminu v psychotických stavech.

Metodiky pro testování dopaminové hypotézy

Lékové účinky jako analoga schizofrenie

Některé z nejzřetelnějších důkazů pro tuto teorii pocházejí z účinku drog, jako jsou amfetamin a kokain. Tyto drogy (a další jim podobné) zvyšují hladinu dopaminu v mozku a mohou způsobit psychózu, zejména po vysokých dávkách nebo dlouhodobém užívání. Často se to označuje jako „amfetaminová psychóza“ nebo „kokainová psychóza“, ale může to vyvolat zážitky prakticky nerozeznatelné od pozitivních příznaků spojených se schizofrenií.

Novější experimentální studie ukázaly, že amfetamin zvyšuje úroveň a intenzitu psychotických příznaků u lidí, kteří již mají psychózu nebo jsou k ní náchylní. Některé funkční neurozobrazovací studie také ukázaly, že po užití amfetaminu vykazují pacienti s diagnózou schizofrenie vyšší úroveň uvolňování dopaminu (zejména ve striatu) než nepsychotičtí jedinci.

Dalším důležitým vývojem byl náhodný objev, že skupina léků zvaných fenothiaziny, včetně antipsychotik, jako je chlorpromazin, antagonizuje vazbu na dopamin (zejména na receptorech známých jako D2 dopaminové receptory) a snižuje pozitivní psychotické příznaky.

Tato vazba byla posílena experimenty v 80. letech 20. století, které naznačovaly, že afinita antipsychotik k rodině dopaminových receptorů D2 zřejmě koreluje se snížením psychotických příznaků.

Doporučujeme:  Bulboidní krvinky

Experimenty, prováděné jako nové metody, však zpochybnily názor, že množství dopaminového blokátoru koreluje s klinickým přínosem. Tyto studie ukázaly, že někteří pacienti měli přes 90% D2 receptorů blokovaných antipsychotiky, ale vykazovali malé snížení psychóz, což naznačuje, že nadměrná aktivita dopaminu nebyla úplným vysvětlením.

Podobně se ukázalo, že nová generace antipsychotik (nazývaná atypická antipsychotika) je stejně účinná jako starší typická antipsychotika při kontrole psychózy, ale ve skutečnosti blokuje méně dopaminových receptorů. S výjimkou amisulpridu mají novější antipsychotika dodatečný účinek na funkci serotoninu, což naznačuje, že jiné neurotransmitery jsou důležité.

Podpora genetických studií

Genetické důkazy naznačily, že mohou existovat geny nebo specifické varianty genů, které kódují mechanismy podílející se na funkci dopaminu, které mohou být více rozšířené u osob trpících psychózou nebo u osob s diagnózou schizofrenie. Geny příbuzné dopaminu, které jsou tímto způsobem spojeny s psychózou, zahrnovaly COMT a DRD4.

=Posmrtná vyšetření

Zatímco omezený počet studií prokázal změněnou hladinu dopaminu a homovanilové kyseliny, jednoho z jejích metabolitů, u posmrtných mozků se jiné výsledky ukázaly jako negativní nebo neprůkazné.

Monoaminoxidáza je enzym, který rozkládá dopamin a někteří měli hypotézu, že by to mohl být mediační faktor (Wyatt et al 1979).

=Studie dopaminových metabolitů v tělních tekutinách

Psychiatr David Healy argumentoval, že farmaceutické společnosti nevhodně propagují dopaminovou hypotézu schizofrenie, protože to umožňuje snadné vysvětlení pro lékaře, aby rozuměli svým pacientům a komunikovali s nimi, a naznačuje, že léky, které ovlivňují dopamin (tj. antipsychotika), jsou „lékem“. Healy argumentuje, že se jedná o záměrné zjednodušení komplexní poruchy ve prospěch marketingu léků.