Prečo by ste (ne)mali študovať psychológiu?

Psychológia je vedecké štúdium správania a mysle (Passer a Smith, 2007). Pojem správanie sa vzťahuje na pozorovateľné činnosti a reakcie, zatiaľ čo pojem myseľ sa vzťahuje na vnútorný stav – ako sú myšlienky a pocity -, ktoré nie sú viditeľné očami, a preto ich musíme odvodiť z nameraných kvantitatívnych a kvalitatívnych štatistík (Passer & Smith, 2007). Napríklad: nemôžeme merať pocity smútku alebo šťastia, ale môžeme pozorovať správanie jednotlivcov, ktorí takéto stavy prežívajú, a merať ich konanie/odpovede kvantitatívnym a kvalitatívnym spôsobom, ako napríklad: množstvo plaču/úsmevu, množstvo dopamínu a/alebo kortizolu prítomného u uvedených jednotlivcov. Tieto merania sú kvantifikovateľné a viditeľné na pozorovanie. Toto je psychológia.

Zdá sa, že mnohí ľudia majú o psychologickej vede mylné predstavy a falošné asociácie, a tým aj nesprávne chápu, čo psychológovia robia. Asociácia psychológa ako osoby sediacej na stoličke s poznámkovým blokom, ktorá sa pýta svojho klienta: „Ako sa dnes cítite?“ je falošná. Táto mylná predstava je pochopiteľná, pretože veľký počet psychológov pracuje v podoblasti nazývanej klinická psychológia. Túto falošnú asociáciu možno pripísať aj mediálnemu obrazu psychológov a skutočnosti, že mnohí psychológovia pracujú v zákulisí. Existuje mnoho oblastí, ktorým sa môže venovať jednotlivec s diplomom z psychológie, napríklad: kognitívna psychológia, biopsychológia, behaviorálna neuroveda, vývinová psychológia, experimentálna psychológia, priemyselno-organizačná psychológia, sociálna psychológia a mnohé ďalšie.

Štúdium psychológie môže rozšíriť váš pohľad a pochopenie správania a psychologických javov, ako je napríklad efekt okolostojaceho, typická trajektória vývoja detí a prosociálne správanie. Štúdium psychológie vám tiež umožní kriticky zhodnotiť takzvané tvrdenia a štúdie, na ktoré môžete naraziť na internete. Zoberte si napríklad tento takzvaný výskum:

Podľa výskumu na Cmabrigde Uinervtisy nezáleží na tom, aký je počet členov vo wrode, jedinou dôležitou vecou je, že prví a poslední členovia sú na rghit pclae. Rset môže byť toatl mses a stále ho môžete raedovať wouthit porbelm. Je to preto, že neresíme ervey lteter podľa istlef, ale wrod ako wlohe.

Doporučujeme:  Wilsonova choroba

Najprv sa zamyslime nad tým, čo tento výskum tvrdí. Prvé tvrdenie je, že ľudia dokážu prečítať pospájané slová, ak je prvé a posledné písmeno rovnaké. Druhým tvrdením je, že k tomu dochádza preto, lebo čítame slová ako celok, namiesto toho, aby sme čítali každé písmeno samostatne. Napokon, tento výskum sa uskutočnil v Cambridge.

Po druhé, kto si robí nárok? Autor tohto tvrdenia je anonymný, čo by malo vzbudiť podozrenie. Nemôžeme posúdiť dôveryhodnosť autora a jeho dôveryhodnosť.

Po tretie, aké sú dôkazy a aké sú dobré? Nebol uvedený žiadny odkaz (mená výskumníkov, dátum a miesto uverejnenia). To by malo vzbudiť ďalšie podozrenie.

A nakoniec, existujú alternatívne vysvetlenia? Áno, existujú. Šesťdesiatpäť percent slov nie je pomiešaných, pretože ide o trojpísmenové slová (Passer a Smith, 2007). Štvorpísmenové slová majú len jednu možnú transpozíciu zámeny druhého a tretieho písmena, čo ich robí pomerne ľahko spracovateľnými (Passer & Smith, 2007). Pri päť- alebo šesťpísmenových slovách je transpozícia minimálna (napr. pri slove „mttaer“ je mimo poradia len písmeno „a“) (Passer & Smith, 2007). Navyše tieto slová poskytujú kontextové informácie, ktoré umožňujú čitateľom predvídať význam nasledujúcich slov (Passer & Smith, 2007). Nebudem sa púšťať do témy „používame len 10 % mozgu“, pretože dezinformácie si zaslúžia celú tému samy o sebe. Je však veľmi frustrujúce, že túto dezinformáciu ešte viac prehlbuje a neustále využíva Hollywood (ukážkou A, B, C sú televízne seriály Limitless, Lucy a Limitless, v uvedenom poradí).

Je zrejmé, že v každodennom živote kriticky nesledujeme a nehodnotíme každé jedno tvrdenie a výskum, na ktoré sme narazili, pretože by to bolo vyčerpávajúce. Avšak práve neschopnosť kritického myslenia môže mať vážne dôsledky, a to z ekonomického aj zdravotného hľadiska. Štúdia, ktorú uskutočnili Zimmerman a iní (2007), zistila veľkú negatívnu súvislosť medzi sledovaním detských DVD/videí a osvojovaním si jazyka u detí vo veku 8 až 16 mesiacov. Zjednodušene povedané, deti, ktoré majú slabú slovnú zásobu, často sledujú relatívne viac detských DVD/videí a deti, ktoré sledujú DVD/videá vo veľkom, majú často relatívne slabú slovnú zásobu. Je veľmi dôležité rozlišovať medzi koreláciou a kauzalitou. Korelácia neznamená príčinnú súvislosť, takže v tomto prípade nemôžeme vyvodiť záver, že sledovanie detských DVD/videí spôsobuje slabé osvojenie si jazyka. Mohli by existovať aj iné vysvetlenia a/alebo mätúce premenné. Napriek chýbajúcemu vedeckému výskumu rodičia minuli približne 200 miliónov dolárov na mediálny produkt spoločnosti Disney pre deti s názvom “ Baby Einstein“, ktorý sa nepravdivo propagoval ako vzdelávací (Lewin, 2009).

Doporučujeme:  Štúdie na zvieratách

Je tiež dôležité rozlišovať medzi psychologickou vedou a pseudovedou. Pseudovedy, ako napríklad: astrológia, čítanie z ruky, horoskop, dvojminútové testy osobnosti…, sú často nepodložené, nemajú žiaden základ a chýba im vedecký výskum a dôkazy, ktoré by ich tvrdenia podporili (Passer a Smith, 2007). Ľudia, ktorým chýba schopnosť kritického myslenia, by skôr naleteli falošným radám veštcov a nepodloženým liečebným postupom. Okrem peňažných strát by spomínaní jednotlivci pravdepodobne trpeli psychickým stresom a zbytočným telesným poškodením z toho, že by nevyužívali vedecky preskúmané, na dôkazoch založené liečby (Passer & Smith, 2007).

Otázkou zostáva, či by ste mali študovať psychológiu? No, ak chcete lepšie pochopiť správanie človeka, jeho motiváciu, kognitívne schopnosti, celoživotný vývoj, psychické poruchy, schopnosť kriticky myslieť a hodnotiť, introspekciu a niektoré (myslím tým veľa) štatistiky. Keď sa dostanete do 2. a 3. ročníka, je v psychológii zahrnutých toľko štatistických postupov, viac, ako by ste čakali. T-test, f-test, z-skóre, ANOVA analýza, SPSS a vy-menujte-jeto.

Študujem psychológiu, pretože ma fascinujú ľudia. V evolučnom meradle dosiahli ľudia viac ako iné rozumné bytosti (penicilín, pokročilá zdravotnícka infraštruktúra, objav fyziky a chémie). Ľudia sú jediné bytosti, ktoré si uvedomujú samy seba. Napriek našej inteligencii a schopnosti meniť sa sme však my, ľudia, schopní deštruktívnych činov, ako je rasizmus, sexizmus, diskriminácia, industrializácia, chov zvierat, zmena klímy, vedomie, že fajčenie spôsobuje rakovinu, a predsa sme ho nezakázali, obezita, ignorancia, vojny, násilie a mnohé ďalšie. Niekedy sa pýtam, či to stojí za to, aby sme si uvedomovali seba a boli inteligentní? Uvedomujem si všetky úžasné veci, ktoré ľudia dokázali, dokážu a dokážu, ale uvedomujem si aj všetky deštruktívne a hrozné veci, ktoré ľudia páchali, páchajú a budú páchať.

Mali by ste študovať psychológiu?

Doporučujeme:  Odborná príprava klinických supervízorov

Passer, M., & Smith, R. (2007). Psychológia. Boston: McGraw-Hill Higher Education.

Zimmerman, F., Christakis, D., & Meltzoff, A. (2007). Associations between Media Viewing and Language Development in Children Under Age 2 Years (Súvislosti medzi sledovaním médií a vývojom jazyka u detí do 2 rokov). The Journal Of Pediatrics, 151(4), 364-368. doi:10.1016/j.jpeds.2007.04.071

Kvíz na záver

Ako sa volá pseudoveda, ktorá je často nepodložená, nemá žiadne základy a chýba jej vedecký výskum a dôkazy, ktoré by jej tvrdenie podporili?

 • Odchytenia
 • Yac
 • Wilson
 • Comp%
 • Prihrávky
 • Downfield
 • Lineman
 • Hlboké priechody
 • Td

Ako sa volá autor knihy Passer & Smith, 2007?

 • Adams
 • Robinson
 • Allen
 • Morris
 • Fisher
 • Wright
 • Jennings

Čo je to vedecké skúmanie mysle a konania?

 • Správanie

Čo si mnohí ľudia myslia, že sú psychológovia?

 • Psychiatri
 • Lekári
 • Odborníci na duševné zdravie

Čo poskytuje kontextové informácie, ktoré umožňujú čitateľom predvídať význam nasledujúcich slov?

 • Frázy
 • Jedno slovo
 • Významy

Aká je motivácia človeka?

 • Sentient
 • Bytosti

Kto má slabú slovnú zásobu?

 • Vlastné deti
 • Matky
 • Dieťa
 • Dospelí
 • Dojčatá