Nosokinetika

Modely čiernej skrinky sa v súčasnosti používajú na plánovanie zmien v systémoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Tieto vstupno-výstupné modely prehliadajú proces ústavnej starostlivosti, v dôsledku čoho sa prijímajú neoptimálne rozhodnutia. Nosokinetika (obdoba farmakokinetiky) sa snaží vyvinúť dynamické metódy, ktoré merajú a modelujú proces nemocničnej starostlivosti. Cieľom je vytvoriť vedeckú základňu na podporu plánovania udržateľných systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Nosokinetika je nový vedný odbor, ktorý založil profesor Peter H. Millard v Spojenom kráľovstve začiatkom 90. rokov 20. storočia po uverejnení svojej doktorandskej práce. V roku 2004 bol založený informačný bulletin skupiny Nosokinetika.

Prof. Peter H. Millard píše o nosokinetike: „Ak náhodné sily vetra a prílivu dokážu vytvoriť takú krásnu sochu (naráža na ľadovec), o čo lepšie by si ľudstvo počínalo, keby vznikla nová veda, ktorá by vysvetľovala zložité procesy v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti. Pokiaľ sa nezavedú nové metódy plánovania služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré by zodpovedali potrebám starnúceho obyvateľstva, poskytovanie služieb sa bude potácať od krízy ku kríze. Svetová populácia starne a je potrebné vytvoriť udržateľné systémy zdravotnej starostlivosti.“

Založil nosokinetickú skupinu zainteresovaných výskumníkov. Skupina spolupracuje pri organizovaní konferencií a šíri novinky z oblasti nozokinetiky a výskumu iných výskumníkov a praktického využitia modelovania na zlepšenie rozhodovania v systémoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Nosokinetickej skupine sa podarilo prilákať množstvo výskumníkov. Záujemcovia o nosokinetiku pôsobia v mnohých krajinách vrátane Austrálie, Spojeného kráľovstva a Egypta. Sú z rôznych odborov, od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti až po vedcov z oblasti manažmentu. Novinky týkajúce sa nosokinetiky sa sieti sprostredkúvajú prostredníctvom dvojmesačného bulletinu Nosokinetics News, ktorý pomáha informovať o dokumentoch, konferenciách a podujatiach zaujímavých pre sieť Nosokinetics.