Narcistické nadšenie

„“Narcistické vytrženie“ alebo „narcistická koenestetická expanzia“ boli termíny, ktoré používal Béla Grunberger, aby zdôraznil „narcistickú situáciu prvotného ja v narcistickom spojení s matkou“.

Narcistické nadšenie sa používa aj na opis rôznych stavov, vrátane stavov zamilovanosti, triumfu a sebaporozumenia.

Freud použil termín oceánsky pocit na označenie „ranej fázy ego-cítenia… oceánskeho pocitu, ktorý sa môže snažiť o niečo ako obnovenie bezhraničného narcizmu“.

Grunberger a André Green následne „vystopovali narcizmus až k prenatálnym stavom nadšenia, čím ho označili za biologický a poháňaný pudmi“. Vychádzajúc „zo stavu prenatálnej blaženosti, ktorý podľa neho charakterizuje život plodu“, Grunberger sa preto domnieval, že „narcistické vytrženie je zároveň spomienkou na tento jedinečný a privilegovaný stav vytrženia; pocitom blaha úplnosti a všemohúcnosti spojeným s touto spomienkou a hrdosťou na to, že človek tento stav zažil, hrdosťou na jeho (iluzórnu) jednotu“.

Freud tiež skúmal, ako „v prípadoch mánie ego a ego ideál splývajú… v nálade triumfu a sebauspokojenia“. Grunberger sa domnieval, že takéto stavy siahajú k prvotnému narcistickému vytrženiu a že čerpajú „zo stôp tohto stavu vytrženia a megalománie, založenej na predstavách harmónie a všemohúcnosti“.

Janine Chasseguetová-Smirgelová, vychádzajúc z jeho práce, tvrdí, že „je to skutočne narcistické nadšenie, stretnutie ega a ideálu, ktoré rozpúšťa superego“. Vo všeobecnosti sa dá uvažovať o tom, že „pocit triumfu… so sebou prináša „oceánske“ pocity, pretože predstavuje opätovné zjednotenie so všehomírom“.

Pokiaľ ide o o niečo neskoršiu fázu raného vývoja, Margaret Mahlerová „opisuje všemocnú radosť (vzrušenie) a narcistické nadšenie (radosť)“ cvičiaceho batoľaťa, keď sa naučilo chodiť – „nesmierne vzrušujúci, skutočne dramatický účinok, ktorý mala vzpriamená lokomócia“ – avšak poznamenáva, že „práve v bode, keď je dieťa na vrchole svojej ilúzie všemocnosti… je jeho narcizmus obzvlášť náchylný na defláciu“.

Po novom úspechu batoľaťa „od úsvitu do súmraku pochoduje v extatickom, opojnom tanci… je zamilovaný do seba, že je taký šikovný“.

Doporučujeme:  Prerušovaná rovnováha

Narcistická elácia sa môže následne reaktivovať v terapeutickom kontexte. Edmund Bergler písal o „narcistickom vytržení, ktoré pramení zo sebapoznania“; zatiaľ čo Herbert Rosenfeld opísal to, čo nazval opätovným vznikom „‚narcistických všeobjektových vzťahov’… v klinickej situácii“.

Podobne Lacan hovoril o „megalomanskej ebriete, ktorá…[je] indexom ukončenia analýzy v súčasnej praxi“.

V neskoršom veku sa dospelý človek môže snažiť „vrátiť k tomuto narcistickému spôsobu bytia, najmä prostredníctvom hudby, vášnivej lásky alebo mystickej extázy“. Pre niektorých je „cieľom lásky…[je] rovnocenná výmena v atmosfére spoločného narcistického vzrušenia“.

Iní môžu toto „hľadanie čistej narcistickej exaltácie, vzrušenia, ktoré si zabezpečuje imaginárna kontemplácia objektu“, považovať v konečnom dôsledku za márne; a predsa uznajú silu „očarenia láskou… ako exaltácie druhého… tohto bezdychu, ktorý s druhým vytvoril najfalošnejšiu z požiadaviek, požiadavku narcistického uspokojenia“.

V Portréte umelca ako mladého muža bola identifikovaná „chladná intelektuálna arogancia a narcistické nadšenie“ vo „vysoko ambicióznych špekuláciách, ktoré sa pripisujú Stephenovi“ – ústrednému protagonistovi – v súvislosti s estetikou.

Získané situačné -Agresívne -Amoresívne -Skryté -Kolektívne -Kompenzatívne -Konverzné -Korporatívne -Kultúrne -Kultúrne -Destruktívne -Egomania -Elitické -Exhibicionistické -Fanatické -Genderové -Skupinové -Zdravotné -Inverzné -Malígne -Medikamentózne -Megalomania -Patologické -Porucha osobnosti -Falické -Primárne -Primárne -Sekundárne -Sexuálne -Spirituálne -Nezdravotné -Neprimerané

Arogancia -Špatné hranice -Zrada -Vychvaľovanie -Bravúra -Zmyselnosť -Kritika (neznášanlivosť) -Egocentrizmus -Egotizmus -Empatia (nedostatok) -Empatia (prehnaná) -Závisť -Vykorisťovanie -Fantázia -Výstrednosť -Vyčúranosť -Zanietenosť -Výsosť -Skrytosť program -Hubriza -Magické myslenie -Manipulatívnosť -Narcistické zneužívanie -Narcistické povznesenie -Narcistické zranenie -Narcistické umŕtvovanie -Narcistický hnev -Narcistické zásobovanie -Narcistické stiahnutie -Omnipotencia -Opportunitizmus -Perfekcionizmus -Samostatnosťpohltený -Sebavedomie -Sebaprávosť -Sebectvo -Bezostyšnosť -Povrchný pôvab -Komplex nadradenosti -Tantrum -Pravdivé ja a falošné ja -Vyvolenosť

Odmietnutie – Znehodnotenie – Skreslenie – Idealizácia – Rozdelenie – Projekcia

Kontrolný maniak -Dandy -Diva -Don Juanizmus -Syndróm Dooriana Graya -Kráľovná drámy -Fantazitka -Metrosexuál -Prima donna -Včelia kráľovná -Snob -Symbol statusu -Trofejná manželka -Dievča z doliny

Doporučujeme:  Mezencefalické jadro trojklanného nervu

Spoluzávislosť -Krónizmus -Ego ideál -Egománia (britský televízny dokument) -Elitizmus -Budovanie impéria -Generácia Y -Božský komplex -História narcizmu -Mesiášsky komplex -Mikromanažment -Narcizmus malých rozdielov -Narcistické vedenie -Narcistickí rodičia -Narcistický osobnostný inventár -Narcis (mytológia) -Nepotizmus -O narcizme (Freudova esej) -Sam Vaknin -Samostatnosťláska -Spoilované dieťa -Kultúra narcizmu (Laschova kniha) -Bolest víťazstva -Šikanovanie na pracovisku