Kontrolný zoznam rečových situácií

Revidovaný kontrolný zoznam rečových situácií © (Brutten, 2003), ktorý je súčasťou batérie na hodnotenie správania (Brutten & Vanryckeghem, 2003), sa skladá z dvoch nezávislých častí. Prvá z nich, SSC-ER, slúži na posúdenie miery prípadnej emocionálnej reakcie, ktorú dieťa údajne zažíva pri stretnutí s každou z 55 rečových situácií. V druhej časti, SSC-SD, sa meria miera, do akej sa uvádza narušenie reči vo vzťahu k tým istým rečovým situáciám.

V dotazníku SSC-ER má dieťa uviesť, do akej miery každá z opísaných situácií v ňom v súčasnosti vyvoláva pocit strachu. V tejto súvislosti má dieťa k dispozícii päťbodovú škálu, ktorá sa pohybuje od „nebojí sa“ po „veľmi sa bojí“. V druhej časti tohto testovacieho postupu, SSC-SD, sa deti žiadajú, aby uviedli mieru prípadných ťažkostí, ktoré majú so svojou rečou (ten istý zvuk alebo slovo vychádza stále dokola; zvuky sú rozťahané, ťažko sa dostávajú von alebo nevyjdú). Pýtajú sa ich na poruchy plynulosti vo vzťahu k tým istým situáciám, ktoré sa nachádzajú v časti ER v ŠVP. Tentoraz sa možné odpovede pohybujú od „žiadne problémy“ (skóre 1) po „veľmi veľké problémy“ (skóre 5) s rozprávaním.
Celkové skóre testu sa získa pre každý oddiel zvlášť sčítaním hodnotení 1 až 5 pre každú položku testovacieho postupu. Skóre sa tak môže pohybovať od najnižšej hodnoty 55 až po maximálnu hodnotu 275.

Doporučujeme:  Sociálno-ekonomická úroveň rodiny