Introverti častejšie používajú internet, tvrdí výskum

Osobnosť je jednou z najštudovanejších oblastí psychológie, ktorá sa uplatňuje v mnohých aspektoch, napríklad v zamestnaní, emóciách a správaní. Naopak, používanie internetu je také nové, že sa takmer vôbec neskúmalo. Existujú však okolo nej určité štúdie a niektoré z nich sa zaoberajú tým, ako osobnosť ovplyvňuje používanie internetu. Tu je šesť zaujímavých zistení, ktoré vyplynuli z tohto výskumu.

1 – Vysoký neuroticizmus súvisí s častejším používaním sociálnych médií, ale celkovo s menším používaním internetu

Neuroticizmus je zaujímavou osobnostnou črtou vo vzťahu k používaniu internetu. Slúži tiež ako dobrý príklad toho, prečo môže byť „používanie internetu“ príliš široký pojem. Correa, Hinsley a de Zuniga (2010) skúmali, ako neuroticizmus súvisí konkrétne s používaním sociálnych médií (napríklad s používaním blogu alebo Facebooku). Zistili, že osoby s vyšším skóre neuroticizmu mali aj vyššiu mieru používania týchto typov sociálnych médií. Zaujímavé však je, že Tuten a Bosnjuk (2001) zistili, že celkovo osoby s vyšším skóre neuroticizmu v skutočnosti používali internet menej. To ukazuje, že môže byť užitočné pozrieť sa na to, ako osobnosť ovplyvňuje používanie konkrétnych typov webových stránok.

2 – Introverti používajú internet viac a intenzívnejšie, ale extroverti používajú Facebook viac

Výskum o tom, ako introverti a extroverti využívajú internet, tiež prináša podobnú správu ako výskum neuroticizmu. Landers a Lounsbury (2006) zistili, že introverzia súvisí s častejším a intenzívnejším používaním internetu. V samostatnej štúdii sa však pomerne zaujímavo zistilo, že extroverti používali Facebook viac (Correa et al, 2010). Je to pravdepodobne spôsobené spoločenskejším, konverzačným aspektom Facebooku.

3 – Používanie nových online služieb pozitívne súvisí s otvorenosťou pre skúsenosti

4 – Prívetivosť negatívne súvisí s používaním internetu a je stabilná online aj offline

Vzťahu medzi príjemnosťou a používaním internetu sa nevenovalo veľa výskumov. Uskutočnilo sa niekoľko štúdií, ale nie veľa, a uskutočnil sa aj výskum zameraný na to, či sú osobnostné črty stabilné online a offline, ktorý zahŕňal niektoré zaujímavé zistenia týkajúce sa prívetivosti. Mikami et al (2010) sa vo svojej štúdii zaoberali oboma týmito smermi výskumu. Zistili, že príjemnosť negatívne súvisí s celkovým používaním internetu, čo znamená, že osoby s vyššou príjemnosťou používajú internet menej. Zaujímavé je, že príjemnosť sa zdala byť jedinou osobnostnou črtou, ktorá bola veľmi stabilná, čo znamenalo, že tí, ktorí mali vysokú príjemnosť offline, ju mali aj vo svojom správaní online.

Doporučujeme:  Asertívna komunitná liečba

5 – Svedomitosť má negatívny vzťah k používaniu internetu a závislosti

Jedným z aspektov používania internetu, ktorý môže byť obzvlášť problematický, je závislosť od internetu. Závislosť od internetu znamená škodlivé nadmerné používanie internetu, ktoré spôsobuje utrpenie alebo určitým spôsobom zasahuje do života osoby, ktorá ním trpí. Ide o extrémny koniec používania internetu. Landers a Lounsbury (2006) zistili, že používanie internetu negatívne súvisí so svedomitosťou, takže tí, ktorí sú svedomitejší, používajú internet menej. Okrem toho Li et al (2006) tiež zistili negatívny vzťah medzi vyššou svedomitosťou a závislosťou od internetu. Zdá sa teda, že vyššia úroveň svedomitosti vedie k nižšiemu používaniu internetu.

Na záver sa zdá, že všetky osobnostné črty Veľkej päťky nejakým spôsobom súvisia s používaním internetu. Je však dôležité si uvedomiť, že väčšina týchto štúdií je čisto korelačná a nebude platiť pre každého.

Correa, T., Hinsley, A. W., & De Zuniga, H. G. (2010). Kto komunikuje na webe? Computers in Human Behavior, 26(2), 247-253.

Cronbach, L. J., & Snow, R. E. (1977). Aptitudes and instructional methods (Schopnosti a vyučovacie metódy): A handbook for research on interactions. Irvington.

Landers, R. N., & Lounsbury, J. W. (2006). Skúmanie Big Five a úzkych osobnostných čŕt vo vzťahu k používaniu internetu. Computers in Human Behavior, 22(2), 283-293.

Li, S. M., & Chung, T. M. (2006). Funkcia internetu a návykové správanie na internete. Computers in Human Behavior, 22(6), 1067-1071.

Mikami, A. Y., Szwedo, D. E., Allen, J. P., Evans, M. A., & Hare, A. L. (2010). Adolescentné rovesnícke vzťahy a problémy so správaním predpovedajú komunikáciu mladých dospelých na webových stránkach sociálnych sietí. Vývojová psychológia, 46(1), 46.

Tuten, TL., & Bosnjak, M., (2001). Pochopenie rozdielov v používaní webu: Úloha potreby poznania a päťfaktorového modelu osobnosti. Social Behavior and Personality: an international journal 29 (4), 391-398.

Doporučujeme:  6 spôsobov, ako môže byť terapia prospešná pre každého

Kvíz na záver

S čím negatívne súvisí súhlasnosť?

 • Používanie internetu
 • Používanie údajov
 • Online aktivity

Počítače v tom, čo je priesečníkom osobnosti používateľa a používania sociálnych médií?

 • Ľudská psychológia
 • Sociálne správanie
 • Kognitívne predsudky
 • Vedecká metóda

Aká je zaujímavá osobnostná črta v súvislosti s používaním internetu?

 • Impulzívnosť
 • Prívetivosť
 • Extraverzia
 • Narcizmus
 • Emocionálna inteligencia
 • Psychopatia
 • Svedomitosť
 • Nízke sebavedomie

Čo negatívne súvisí s používaním internetu?

 • Svedomitosť
 • Extraverzia
 • Neuroticizmus
 • Snímanie
 • Skromnosť
 • 61%
 • Vzrušenie
 • 20.4%

Čo je stabilné online a offline?

 • Osobnosti
 • Fyzický vzhľad
 • Charakterové črty
 • Manierizmy
 • Správanie

Aké sú niektoré štúdie o osobnostných vlastnostiach?

 • Štúdia
 • Ďalší výskum