Hrozba

Hrozba je neželaná (úmyselná alebo náhodná) udalosť, ktorá môže mať za následok poškodenie aktíva. Hrozba často využíva jednu alebo viacero známych zraniteľností.

Hrozbou môže byť aj akékoľvek vnímanie neistoty, napríklad riziko.

Hrozba je tiež explicitné alebo implicitné posolstvo jednej osoby druhej osobe, že prvá osoba spôsobí druhej niečo zlé, často s výnimkou splnenia určitých požiadaviek. Často sa používa zbraň. Príkladmi sú lúpež, únos, únos, vydieranie, vydieranie.

Správa môže byť nejasná a implicitná v snahe vyhnúť sa obvineniu vrátane právnych dôsledkov, ale zároveň dostatočne jasná na to, aby splnila svoj účel.

Doporučujeme:  Sociálni pracovníci