Holmes,G.(2002)

Úplný odkaz na dokument:

Identifikátory tohto dokumentu (ISSN atď.)

Odkazy na tento článok (napr. na plný text, MEDLINE, databázy atď.):

Súbor:Whatcalledthinking.pdf

História tohto dokumentu (napr. Prečo bola štúdia vykonaná? Aké bolo teoretické pozadie? Ako vznikli myšlienky? Výskumná skupina generujúca prácu? Financovanie práce? atď.):

Významné odkazy zahrnuté v tomto dokumente

Komentár autora k tomuto článku:

Komentár k tomuto dokumentu od iných:

Nové hypotézy pre budúci výskum:

Doporučujeme:  Pervazívna vývinová porucha