Henriques, G (2004)

Úplný odkaz na dokument:

Odkazy na tento článok: napr. na plnotextové databázy MEDLINE atď:

História štúdie: napr. prečo sa uskutočnila. Ako vznikli myšlienky. Výskumná skupina, ktorá prácu vytvorila. Financovanie práce atď.

Komentár k tomuto článku od autorov:

Komentár k tomuto dokumentu od iných:

Nové hypotézy pre budúci výskum:

Úvahy o návrhu replikácie:

Doporučujeme:  Varovná povinnosť