Fenomén epilepsie/genómový projekt

Epilepsy Phenome/Genome Project (EPGP) je vládou financovaná štúdia zameraná na identifikáciu génov, ktoré ovplyvňujú vývoj epilepsie, a génov, ktoré ovplyvňujú odpoveď na liečbu. Do štúdie je zapojených 25 veľkých centier pre epilepsiu a viac ako 150 vedcov a klinických pracovníkov z celých Spojených štátov, Austrálie a Argentíny. Cieľom je vytvoriť archív klinických a genetických informácií o vybranej skupine pacientov s epilepsiou. Dúfame, že tieto informácie odhalia nové poznatky a zlepšia diagnostiku a liečbu.

EPGP financuje Národný inštitút zdravia prostredníctvom Národného inštitútu pre neurologické poruchy a mŕtvicu (NINDS).

Dlhodobým cieľom EPGP je identifikovať potenciálne molekulárne ciele, ktoré by mohli byť základom oveľa špecifickejšej a účinnejšej liečby pacientov s epilepsiou a prevencie epilepsie u rizikových pacientov.

Základné informácie o génoch a epilepsii

Hoci je už od staroveku známe, že epilepsiu spôsobuje dedičnosť, doterajší pokrok v identifikácii genetického základu epilepsie sa obmedzil predovšetkým na objavenie mutácií jednotlivých génov, ktoré spôsobujú epilepsiu v relatívne vzácnych rodinách. Pri častejších typoch epilepsie hrá dedičnosť jemnejšiu úlohu a predpokladá sa, že kombinácia mutácií vo viacerých génoch pravdepodobne určuje náchylnosť jedinca na záchvaty, ako aj reakciu na antiepileptické lieky.

Prístup k rozlíšeniu zložitejších genetických faktorov epilepsie si vyžaduje veľmi veľký počet pacientov, ktorých epilepsia bola veľmi dobre charakterizovaná. Vyšetrovatelia EPGP v priebehu štúdie zaregistrujú 3 750 pacientov a 3 000 kontrolných osôb.

Cieľ 1: Identifikovať genetické varianty bežných foriem epilepsie

Predpokladáme, že podstatná časť dedičného rizika epilepsie a farmakorezistencie je spôsobená malým až stredne veľkým počtom alelických variantov s bežnou frekvenciou (frekvencia > 1 %) s miernym až stredným relatívnym rizikom.

SubAim 1.1 identifikuje lokusy, ktoré prispievajú k výskytu a typu epilepsie.

SubAim 1.2 identifikuje lokusy spojené s farmakoreakciou na AED.

Cieľ 2: Určiť genetický vplyv na zriedkavú, ťažkú epilepsiu

Určíme úlohu de novo polymorfizmov počtu kópií (CNP) pri IS, LGS a PMG/PVNH. Zhodnotíme úlohu zdedených CNP pri IS, LGS a PMG/PVNH.

Doporučujeme:  Proaktívna inhibícia

Pacientov pre EPGP bude registrovať 25 klinických centier v USA, 1 pracovisko v Austrálii a 1 pracovisko v Argentíne. Sú to:

EPGP je výsledkom spolupráce mnohých popredných odborníkov v oblasti epilepsie, epidemiológie a genetického výskumu a informatiky.