E-participácia

e-participácia (tiež eParticipation a e-Participation) je nedávno zavedený pojem, ktorý znamená „účasť na procesoch spojených s verejnou správou a riadením podporovaná IKT“. Procesy sa môžu týkať správy, poskytovania služieb, rozhodovania a tvorby politiky. e-participácia teda úzko súvisí s e-governmentom a (e-)governance participáciou. (IKT = informačné a komunikačné technológie). Potreba tohto termínu vznikla, pretože prínosom a hodnotám citiizen sa pri rozvoji e-governmentu často venovala menšia pozornosť ako prínosom a hodnotám poskytovateľov služieb.

Podrobnejšia definícia chápe elektronickú participáciu ako „využívanie informácií a komunikácie
technológií na rozšírenie a prehĺbenie politickej účasti tým, že občanom umožní
spojiť sa navzájom a so svojimi zvolenými zástupcami“ (Macintosh 2006). Táto definícia zahŕňa všetky zainteresované strany v demokratických rozhodovacích procesoch a nie
len na iniciatívy vlády zhora nadol súvisiace s občanmi. Elektronická participácia teda môže byť
považovať za súčasť eDemokracie, pričom eDemokracia znamená využívanie IKT vládami vo všeobecnosti, ktoré využívajú volení úradníci, médiá, politické strany a záujmové
skupiny, organizácie občianskej spoločnosti, medzinárodné vládne organizácie alebo
občania/voliči v rámci akýchkoľvek politických procesov štátov/regiónov, národov,
a miestnych a globálnych spoločenstiev (Clift 2003).
Zložitosť procesov elektronickej participácie vyplýva z veľkého počtu
rôznych oblastí participácie, zapojených zainteresovaných strán, úrovní zapojenia,
a fáz tvorby politiky, ktoré charakterizujú výskum a aplikácie (Fraser 2006, s. 2 kapitoly).

Tento pojem vznikol začiatkom roku 2000 a vo všeobecnosti sa opiera o tri vývojové trendy.

Pojem participácia znamená účasť na spoločných aktivitách na dosiahnutie spoločného cieľa. Zahŕňa to triviálne situácie, v ktorých má participácia najmä technický význam, „robiť veci spoločne“. Napríklad futbalový tím potrebuje 11 hráčov a tanec si často vyžaduje koordinované konanie dvoch alebo viacerých ľudí. Ale participácia, dokonca aj v triviálnych situáciách, má aj cieľovo orientovaný aspekt, čo znamená, že ide o rozhodovanie a kontrolu. Participácia v politológii a teórii riadenia sa vzťahuje na priamu účasť verejnosti na politických, ekonomických alebo riadiacich rozhodnutiach. Tieto dve oblasti nie sú úplne oddelené, ale patria do spektra zložitosti a kontextu. Keď sa participácia skomplikuje, stáva sa rozhodovanie nevyhnutným. Preto je každý participačný proces potenciálne dôležitý pre systém pravidiel, ktorými sa riadia činnosti. Z hľadiska vyššie uvedených bodov 2 a 3 to znamená, že keď sa procesy služieb stanú zložitými, ich realizácia nebude vo všetkých detailoch založená na politických rozhodnutiach, ale aj na tom, čo sa ukáže ako praktické. Takéto rozhodnutia sa na mnohých miestach prijímajú situovaným spôsobom. Keď sa takéto praktické počiny začnú implementovať do systémov (e)služieb verejnej správy, ovplyvnia rozhodovanie, pretože mnohé zmeny bude neskôr ťažké vykonať jednoducho preto, že exisingové postupy sú implementované v systémoch IKT a postupoch vládnych agentúr. Existuje mnoho teórií zaoberajúcich sa inštitucionalizáciou, napríklad teória štrukturalizácie, inštitucionálna teória a teória aktérov a sietí. Všetky tieto teórie sa rôznym spôsobom zaoberajú tým, ako sa „spôsoby robenia vecí“ zavádzajú alebo odmietajú a ako tie, ktoré sa zaviedli, čoraz viac ovplyvňujú spôsoby, akými „normálne“ robíme veci.

Doporučujeme:  Tetánia (lekárske znamenie)

Modely a nástroje pre elektronickú participáciu

V rámci webu 2.0 sa objavilo niekoľko nástrojov a modelov, ktoré možno použiť alebo inšpirovať pri navrhovaní architektúry pre elektronickú participáciu. Najmä „vznik online komunít orientovaných na tvorbu užitočných produktov naznačuje, že je možné navrhnúť sociálne sprostredkujúce technológie, ktoré podporujú spoluprácu verejnej správy“ (Kriplean et al. Zachry).

Európske akcie v oblasti elektronickej účasti

Európska prípravná akcia pre elektronickú participáciu

Prípravná akcia eParticipation trvá tri roky (2006-2008). EÚ preberá vedúcu úlohu pri využívaní on-line nástrojov na zlepšenie legislatívneho procesu pre svojich občanov. eParticipácia, ktorá sa začala 1. januára 2007, bude prebiehať ako séria prepojených projektov, z ktorých každý prispeje k väčšej informovanosti a zapojeniu občanov do legislatívneho procesu od počiatočného návrhu až po jeho implementáciu na regionálnej a miestnej úrovni.

Jednotlivé projekty sa sústredia na zabezpečenie toho, aby legislatívny jazyk a proces boli transparentnejšie, zrozumiteľnejšie a prístupnejšie pre občanov. Okrem toho sa dôraz projektov na komunikáciu právnych predpisov využije na zvýšenie a rast zapojenia a príspevku občanov do procesu tvorby a následnej implementácie právnych predpisov.

Doteraz bolo financovaných 14 projektov . V prvom roku bolo vybraných šesť skúšobných projektov a v roku 2007 bolo vybraných ďalších sedem skúšobných projektov, ako aj podporná akcia na koordináciu a propagáciu projektov elektronickej participácie. Aktívne sa do nich zapojil Európsky parlament, národné parlamenty a miestne a regionálne orgány. Testujú sa najmodernejšie nástroje IKT, ktoré uľahčujú písanie právnych textov vrátane prekladov do rôznych jazykov a vypracúvanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ako aj uľahčujú vyhľadávanie a pochopenie textov pre neodborníkov. Nové digitálne technológie sa využívajú aj na to, aby občania mali ľahší prístup k informáciám a väčšiu možnosť pokúsiť sa ovplyvniť rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ich životy.

Doporučujeme:  Kapitola Q ICD-10

Európske akcie v oblasti elektronickej účasti

Európska komisia v súčasnosti spustila niekoľko opatrení zameraných na ďalší pokrok v podpore elektronickej participácie.