Dizajn výrobku

Dizajn výrobku je definovaný ako tvorba nápadu, vývoj koncepcie, testovanie a výroba alebo implementácia fyzického objektu alebo služby.
Je to pravdepodobne vývoj bývalého názvu disciplíny – priemyselný dizajn. Produktoví dizajnéri vytvárajú koncepcie a hodnotia nápady, ktoré sa stávajú hmatateľnými prostredníctvom výrobkov.
Tak ako vo väčšine oblastí dizajnu nápad na návrh výrobku vzniká z potreby a má využitie. riadi sa určitou metódou a niekedy môže byť pripísaný zložitejším faktorom, ako je asociácia a [telesis].
Súčasťou nápadu je aj estetika, ktorá je však diskutabilná, pretože predmet, ktorý niekto považuje za príjemný, môže byť pre iného úplne nezmyselný.
Dizajnéri sa zaoberajú aspektmi technológie, ergonómie, použiteľnosti, ľudského faktora, technológie a kvality materiálu.

Produktoví dizajnéri sú vybavení zručnosťami potrebnými na to, aby sa výrobky dostali z koncepcie na trh. Mali by mať tiež schopnosť riadiť projekty dizajnu a zadávať zákazky iným odvetviam dizajnérskeho priemyslu.

Doporučujeme:  Chromozóm 3 (človek)