Depresia centrálneho nervového systému

Depresia centrálneho nervového systému alebo depresia CNS sa vzťahuje na fyziologickú depresiu centrálneho nervového systému, ktorá môže mať za následok zníženie frekvencie dýchania, zníženie srdcovej frekvencie a stratu vedomia, ktorá môže viesť ku kóme alebo smrti. Depresia CNS je najčastejšie dôsledkom užívania liekov s tlmivým účinkom na CNS, ako sú alkohol, opioidy, barbituráty, benzodiazepíny, celkové anestetiká a antikonvulzíva, ako je polosodný valproát používaný na liečbu epilepsie. Predávkovanie liekmi je najčastejšie spôsobené kombináciou dvoch alebo viacerých tlmivých liekov, hoci predávkovanie je určite možné aj požitím veľkej dávky jedného tlmivého lieku.

Depresia CNS sa lieči v nemocničnom prostredí udržiavaním dýchania a krvného obehu. Jedincom so zníženým dýchaním sa môže podávať doplnkový kyslík, zatiaľ čo jedinci, ktorí nedýchajú, môžu byť ventilovaní pomocou ventilácie s vakovou maskou alebo mechanickou ventiláciou pomocou respirátora. Sympatomimetické lieky sa môžu použiť na stimuláciu srdcového výdaja s cieľom udržať obeh. Depresia CNS spôsobená niektorými liekmi môže reagovať na liečbu antidotom.

Doporučujeme:  Dynamická nekonzistentnosť