Benztropín

Benztropín (Cogentin®) je anticholinergikum používané najmä na liečbu:

Používa sa u pacientov so schizofréniou na zníženie vedľajších účinkov antipsychotickej liečby, ako je parkinsonizmus a akatízia.

Benztropín je tiež liekom druhej voľby na liečbu Parkinsonovej choroby. Zlepšuje tremor, ale nie rigiditu alebo bradykinéziu.

Benztropín sa niekedy používa aj na liečbu dystónie, zriedkavej poruchy, ktorá spôsobuje abnormálnu svalovú kontrakciu, čo vedie ku skrúteniu končatín, trupu alebo tváre.

Ide najmä o anticholinergiká:

Niektoré štúdie naznačujú, že používanie anticholinergík zvyšuje riziko tardívnej dyskinézy, ktorá je dlhodobým vedľajším účinkom antipsychotík.
Iné štúdie nezistili žiadnu súvislosť medzi expozíciou anticholinergikám a rizikom vzniku tardívnej dyskinézy.

Doporučujeme:  Vyučovanie založené na skúmaní